News Center

  1. Home
  2.  / Horizontal Roller Pre Grinding Mill

Horizontal Roller Pre Grinding Mill

Horizontal roller mill for glass Horizontal Roller Mill PREMILL EMILL type main roller dia grinding runners dia grinding width power input mill capacity weight total mm mm mm kW t h kg PM 370 370 125 60 10 2 0 1 000 PM 500 500 175 110 26 5 5 2 150 PM 650 650 240 220 70 15 0 5 200 PM 800 800 320 350 120 30 0 9 650

Hots News